„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“

Програмата е: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедурата е: „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“

Целта на процедурата е: Да повиши капацитета и да стимулира основните дейности на българските МСП, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии.

Кой може да участва: Допустими за кандидатстване са:

  1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
  2. Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;
  3. Предприятия с основна икономическа дейност в една от групите дейности, както следва:
  • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства (КИД С20, C21, C26, С27, С28, С29, С30);
  • Интензивни на знание услуги (КИД J58, J59, J60, J61, J62, J63, М72);
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства (КИД С10, С11, С13, С14, С15, С16, С17, С18, С19, С22, С23, С24, С25, С31, С32, С33)

Допустими разходи са: Допустимите разходи, това са разходи за ИКТ услуги и са разпределени като:

  1. Ваучери тип 1 – web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения
  2. Ваучери тип 2 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност

Какъв е размера на финансирането за проектното предложение:

  1. Ваучери тип 1 – фиксирана номинална стойност 5 000 лева без ДДС за МСП регистрирани по ЗДДС и 6 000 лв. с ДДС за МСП, които не са регистрирани ЗДДС;
  2. Ваучери тип 2 – фиксирана номинална стойност 20 000 лева без ДДС за МСП регистрирани по ЗДДС и 24 000 лв. с ДДС за МСП, които не са регистрирани по ЗДДС.

Държавни помощи: Помощ „de minimis” (1407/2013)

Колко е продължителността за изпълнение на проекта: Валидността на ваучера е за период от 9 месеца след датата на неговото издаване.

Срокът за подаване на проектните предложения е: Краен срок за подаване на проектни предложения е 16.30 часа на 30.09.2020 г.